Regulamin dla sprzedawców

I. Postanowienia wstępne

Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki korzystania z Usługi przez Klienta. Przez akceptację niniejszego regulaminu Klient decyduje się przystąpić do współpracy z wyszukiwarką przeżyć Lubik.pl prowadzoną przez Usługodawcę oraz oświadcza, że w całości akceptuje niniejszy Regulamin. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Ewentualne zmiany obowiązują od chwili publikacji nowej wersji Regulaminu na stronach internetowych Usługodawcy.

  Definicje
 1. Usługodawca - firma Blosferia z siedzibą Nowa Wioska 43, 66-218 Lubrza, prowadząca Serwis internetowy Lubik.pl pod adresem http://www.Lubik.pl służący do prezentacji, promocji i reklamy produktów i usług oferowanych przez sklepy i serwisy internetowe oraz usługodawców.
 2. Serwis internetowy - Witryna Lubik.pl, przez którą Usługodawca świadczy Usługę.
 3. Usługa - możliwość prezentacji oferty Klienta, promocji i reklamy produktów i usług oferowanych przez Klienta w wyszukiwarce przeżyć na warunkach niniejszego regulaminu.
 4. Klient - przedsiębiorca zlecający Usługodawcy świadczenie Usługi poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronach internetowych Usługodawcy.
 5. Witryna - strony internetowe umieszczone pod wspólnym unikalnym w sieci Internet adresem domenowym należących do Klienta, prezentujące wybrany produkt lub usługę oferty Klienta.
 6. Plik danych - plik w formacie określonym w instrukcji integracji pozwalający pozyskać od Klienta Dane handlowe i zaprezentować je na stronach Usługodawcy.
 7. Dane handlowe - wszystkie informacje, dokumenty i dane wymienione między Serwisem internetowym Usługodawcy a Klientem w zakresie detalicznego handlu elektronicznego w formie Pliku danych, a także uzyskane przez jedną ze stron w trakcie prowadzonych negocjacji, informacje dotyczące posiadania przez drugą Stronę know-how, biznes planów, strategii działania, podmiotów, z którymi prowadzi współpracę oraz wszelkich innych informacji określających podstawy działalności Usługodawcy lub Klienta. Nie uważa się za Dane handlowe takich danych, raportów i innych form, które ze względu na swój charakter są powszechnie znane lub do ich udostępnienia osobom trzecim strony upoważniły się na piśmie.
 8. Panel administracyjny - aplikacja internetowa umożliwiająca administrowanie danymi handlowymi, dostępna dla Klienta na stronach internetowych Usługodawcy po zalogowaniu się przy użyciu indywidualnego loginu i hasła. Użytkownik - pojedynczy użytkownik internetu odwiedzający serwis Usługodawcy, korzystający z wyszukiwarki przeżyć.
 9. Przekierowanie - jednorazowe kliknięcie na link przekierowujący i przejście Użytkownika ze stron prezentacyjnych serwisu Lubik.pl do Witryny Klienta.

II. Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. W ramach umowy Usługodawca ma prawo i obowiązek prezentacji Danych handlowych Klienta na stronach Serwisu internetowego zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie. Usługodawca zobowiązuje się do udostępnienia Klientowi dokumentacji funkcjonalnej Usługi w postaci pomocy na stronach Serwisu internetowego.
 2. W ramach umowy Usługodawca ma prawo do odmowy wykonania Usługi lub prezentowania w Serwisie internetowym jakichkolwiek treści lub materiałów graficznych, co do których istnieje podejrzenie, że mogą naruszyć prawo, dobre obyczaje, uczucia w tym uczucia religijne oraz prawa osób trzecich. Jednocześnie Usługodawca zastrzega sobie prawo do podjęcia takiej decyzji bez podania przyczyny.
 3. Usługodawca ma prawo dokonywania w działaniu Serwisu internetowego przerw koniecznych do rozbudowy, zmiany konfiguracji lub wymiany sprzętu lub oprogramowania lub w celu dokonania koniecznych prac konserwacyjnych.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do nie przekazywania treści dotyczących warunków współpracy stronom trzecim.
 5. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi do wysokości wniesionej przez Klienta opłaty.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za postępowanie Użytkowników składających zamówienia w Witrynie Klienta, zwłaszcza za ich wypłacalność.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość opisów towarów i usług zamieszczonych przez Klienta oraz ich jakość i legalność. Usługodawca ma prawo do weryfikacji towarów i usług zamieszczonych przez Klienta oraz podejmowania kroków mających na celu wyeliminowanie działań nie zgodnych z niniejszym regulaminem.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zgodność Danych handlowych z ofertą umieszczoną w Witrynie Klienta oraz za jakość obsługi oferowanej przez Klienta.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z przerw w działaniu Serwisu internetowego, koniecznych do rozbudowy, zmiany konfiguracji lub wymiany sprzętu lub oprogramowania lub w celu dokonania koniecznych prac konserwacyjnych.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści oraz strat Klienta wynikających z przerwania lub odmowy świadczenia Usługi przez Usługodawcę, w tym wynikających z zakłóceń w pracy łączy internetowych oraz innych niezależnych od Usługodawcy przyczyn, które mogą wpłynąć na prezentację oferty Klienta.
 11. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za opóźnienia lub zakłócenia w wykonaniu Usługi wynikające z nieprawidłowego przygotowania lub przekazania Pliku danych oraz niepoprawnego użytkowania Panelu administracyjnego.
 12. Usługodawca nie odpowiada za skutki ujawnienia przez Klienta loginu i hasła dostępowego do Panelu administracyjnego osobom trzecim.
 13. Usługodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

III. Prawa i obowiązki Klienta

 1. Klient ma prawo do korzystania z usług serwisu Lubik.pl zgodnie z warunkami opublikowanymi na stronach Serwisu internetowego.
 2. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych oraz aktualnych danych dotyczących jego i jego przedsiębiorstwa, takich jak: nazwy firmy, adresu pocztowego, adresu Witryny, adresu e-mail, numeru NIP, numeru REGON. Klient zobowiązuje się także do prezentowania na stronach Witryny aktualnych informacji takich jak: nazwa firmy, adres, telefon, adres e-mail.
 3. Usługodawca oświadcza, że umożliwi prezentację oferty produktowej lub usług Klienta w Serwisie internetowym zgodnie z Danymi handlowymi dostarczonymi przez Klienta w poprawnym Pliku danych.
 4. Klient zobowiązany jest do prezentowania aktualnej oraz zgodnej z prawem oferty produktowej. Jednocześnie Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść Danych handlowych oraz za ich zgodność z ofertą umieszczoną w jego Witrynie.
 5. Klient zobowiązany jest do realizowania powstałych z przekierowania z Serwisu internetowego zobowiązań wobec Użytkowników, zgodnie z ofertą przedstawioną w Witrynie i nie pozostając w sprzeczności z polskim prawem.

IV. Prawa autorskie i ochrona danych osobowych

 1. Wszelkie prawa do Serwisu internetowego i jego zawartości, a także do materiałów i mechanizmów integrujących systemy Klienta i Serwisu internetowego stanowią wyłączną własność Blosferia.pl
 2. Klient przystępując do współpracy gwarantuje, że jego firma, świadczone przez niego usługi oraz oferowane produkty nie naruszają praw osób trzecich i są wolne od wad fizycznych. Powyższe, w zakresie niezbędnym do wykonania Usługi, dotyczy również Danych handlowych dostarczonych przez Klienta Serwisowi internetowemu i niezbędnych do świadczenia Usługi. Klient oświadcza, że przysługuje mu prawo do używania wszelkich materiałów i dóbr znajdujących się na stronach Witryny, w tym znaków towarowych służących do oznaczania oferowanych towarów i usług.
 3. Klient przystępując do współpracy wyraża zgodę na wykorzystanie przez Blosferia.pl wszelkich materiałów i znaków towarowych do celu prezentacji Witryny i jej oferty w Serwisie internetowym.
 4. W chwili rejestracji Klient wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do wykonania Usługi oraz w celach marketingowych. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) podanie danych jest dobrowolne, a Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawienia i uzupełnienia. Usługodawca oświadcza, że dane nie będą udostępniane osobom trzecim.
 5. Jeżeli Klient nie zgłosi wcześniej zastrzeżenia, Usługodawca ma prawo do publikowania nazwy Witryny, jej logo oraz adresu internetowego na swojej liście Witryn współpracujących z Serwisem internetowym.
 6. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy na udostępniony przez niego adres e-mailowy zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).

V. Rozpoczęcie współpracy i warunki świadczenia Usługi

 1. Aby przystąpić do współpracy z Serwisem internetowym, Klient zobowiązany jest do wypełnienia formularza rejestracyjnego na stronach internetowych Usługodawcy. Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji Klientów przystępujących do współpracy.
 2. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza założenie konta Klienta. Od tej chwili Klient otrzymuje dostęp do Panelu administracyjnego, na którego stronie w sekcji Pre-paid zasila swoje konto, a następnie dokonuje opłaty przelewem na konto Usługodawcy.
 3. Aktywacja Usługi następuje z chwilą wpłynięcia opłaty wniesionej przez Klienta na konto Usługodawcy pod warunkiem wcześniejszej lub równoczesnej integracji produktowej. Jeżeli w terminie 30 dni od rejestracji Klient nie dokona opłaty, Usługodawca może przyjąć, że Klient odstąpił od Usługi i zablokować dostęp do Panelu administracyjnego.
 4. Po wpłynięciu opłaty na konto Usługodawcy, Usługodawca wystawia fakturę VAT na kwotę wniesionej opłaty. Fakturę, którą można odebrać osobiście w siedzibie firmy. Na wniosek sklepu serwis może wydrukować fakturę VAT przy wykorzystaniu drukarki sklepu. Aby skorzystać z tej możliwości, sklep musi zalogować się do Panelu dla Sprzedawców, wybrać właściwy dokument znajdujący się w części Rozliczenia>>Historia doładowań, a następnie wybrać z menu przeglądarki internetowej opcję Drukuj. Na wniosek sklepu serwis Lubik.pl może wysłać fakturę VAT pocztą.
 5. W celu prezentacji swojej oferty handlowej Klient wprowadza w Panelu administracyjnym ofertę produktową ręcznie lub przygotowuje Plik danych w odpowiednim formacie zgodnie ze specyfikacją dostępną na stronach Lubik.pl, a następnie wczytuje go do systemu. Klient dba o prawidłowy, pełny i zgodny z prawem oraz normami społecznymi opis produktów. Klient ma prawo do wprowadzenia nieograniczonej liczby produktów, do kategoryzacji zgłosić może nie więcej niż 100 produktów, z czego jednorazowo maksymalnie 30.
 6. Po zintegrowaniu oferty produktowej Klienta z bazą danych Serwisu internetowego, Usługodawca przystępuje do kategoryzowania oferty produktowej. Kategoryzacja następuje najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od integracji. Prezentacja oferty produktowej Klienta rozpoczyna się następnego dnia po przypisaniu kategorii do oferty produktowej.

VI. Sposób prezentacji oferty produktowej Klienta

 1. Przystępując do współpracy z serwisem internetowym, Klient zasila swoje konto odpowiednią, wybraną kwotą, nie mniejszą niż 200 zł netto.
 2. Opłata za prezentację oferty produktowej oparta jest na zasadzie Cost Per Click (CPC). Minimalna stawka za Przekierowanie jest określana przez Usługodawcę w „Cenniku minimalnych stawek za przekierowanie” publikowanych na stronach Serwisu. Usługodawca może ustawić odrębną minimalną stawkę za Przekierowanie dla każdej kategorii i podkategorii produktów. Usługodawca zawiadamia Klienta o każdej zmianie w wykazie przez przesłanie informacji na adres e-mail zdefiniowany przez Klienta w Panelu administracyjnym wraz z podaniem terminu wejścia w życie tych zmian. Zmiany w tym wykazie nie stanowią zmiany do postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Klient może określić stawkę za Przekierowanie, nazywaną również stawką CPC, która jednak nie może być niższa niż zdefiniowana przez Usługodawcę minimalna stawka za Przekierowanie. Klient może ustawiać maksymalną stawkę za Przekierowanie odmienną dla każdej kategorii i podkategorii produktów, a także dla poszczególnych promowanych przez niego ofert.
 4. Usługodawca pobiera koszt za jedno Przekierowanie do Witryny Klienta w ciągu 4 godzin z jednego adresu IP.
 5. Stawka za Przekierowanie określona jest w PLN i nie uwzględnia podatku VAT, który jest ujmowany w fakturach wystawianych przez Usługodawcę.
 6. Informacje dotyczące Przekierowań w tym ich kosztu, strony z jakiej dokonano Przekierowania oraz strony, na którą nastąpiło przekierowanie widoczne są w Panelu administracyjnym. Historia przekierowań aktualizowana jest raz na 24 godziny, w godzinach nocnych.
 7. Klient ma prawo zgłosić zastrzeżenia co do poprawności naliczenia Przekierowań w ciągu 14 dni od dnia udostępnienia rozliczenia na stronach Panelu administracyjnego. Jeśli Klient nie zgłosi zastrzeżeń, oznacza to akceptację udostępnionych rozliczeń.
 8. Po wyczerpaniu stanu konta Klienta, Usługodawca ma prawo do wstrzymania wyświetlania oferty produktowej do czasu uzupełnienia konta przez Klienta.
 9. W szczególnych przypadkach Usługodawca może rozliczać się z Klientem na zasadach ustalanych indywidualnie, zaakceptowanych przez Klienta.

VII. Odstąpienie od Usługi

 1. Usługodawca ma prawo do zaprzestania świadczenia Usługi w trybie natychmiastowym w sytuacji:
  a) Naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu,
  b) Podania przez Klienta nieprawdziwych danych,
  c) Pojawienia się ujemnego stanu konta punktowego Klienta,
  d) Prezentacji oferty produktowej nie zgodnej z prawem oraz sprzecznej z zasadami dobrych obyczajów w tym:
   i. Naruszającej godność ludzką,
   ii. Raniącej uczucia w tym uczucia religijne lub polityczne,
   iii. Zawierającej treści dyskryminujące,
   iv. Zawierającej treści seksualne oraz obrazy przemocy,
   v. Stosującej nieprzyzwoite opisy.
 2. Usługodawca ma prawo do rozwiązania umowy z Klientem w trybie natychmiastowym, gdy Klient pomimo przesłanego upomnienia nie poda prawdziwych i aktualnych danych czy też nie zaprzestanie naruszeń, o których mowa w punkcie powyżej lub nie zapłaci w terminie wystawionej przez Usługodawcę faktury VAT w celu wyrównania stanu konta do zera. Klientowi nie przysługuje wówczas prawo zwrotu kwoty niewykorzystanej na opłacenie Przekierowań.
 3. Klient ma prawo do odstąpienia od współpracy z Serwisem internetowym w każdym czasie. Dane handlowe Klienta będą prezentowane do czasu wykorzystania wszystkich środków na opłacenie Przekierowań, które znajdują się na jego koncie. Po ich wykorzystaniu, wszelkie dane handlowe dotyczące oferty Klienta zostaną usunięte z serwisu. Klient, po wypowiedzeniu umowy, może zażądać zaprzestania prezentowania oferty w Serwisie. Wówczas znajdujące się na koncie Klienta niewykorzystane środki nie podlegają zwrotowi.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawcy przysługuje prawo dokonania zmian warunków niniejszego regulaminu. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach internetowych Usługodawcy.
 2. Nowa wersja regulaminu zostanie udostępniona na stronach serwisu Usługodawcy. O każdej zmianie Regulaminu Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na zdefiniowany w panelu administracyjnym adres e-mail. Zmiany w stosunkach między Usługodawcą a Klientem obowiązują od chwili tego powiadomienia, chyba, że Klient w ciągu siedmiu dni od daty powiadomienia go o zmianie regulaminu wypowie umowę. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia rozdziału VII punkt 3.
 3. W przypadku kwestii nieuregulowanych niniejszym regulaminem, stosuje się przepisy prawa polskiego. Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć na tle stosowania postanowień niniejszego regulaminu i świadczonej usługi będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla Usługodawcy.